Informace o podpoře, udržování a prodlužování poplatků

(patenty, užitné vzory, průmyslové vzory)

UPV - Úřad průmyslového vlastnictví v Praze - https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava.html

Patenty: právní ochrany vztahující se na vynálezy, které jsou průmyslově využitelné, nové
a vznikly výsledkem vynálezecké činnosti. Patent platí 20 let, ale je potřeba platit každoroční udržovací poplatky. V rámci Evropy existuje také evropský patent, který uděluje Evropský patentový úřad. Zapsání patentu je zdlouhavější proces, jehož povinnou součástí je průzkum v databázích. Tento průzkum vykonává UPV (Úřad průmyslového vlastnictví v Praze).

Užitné vzory: chrání nové technické řešení, které je průmyslově využitelné a přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti. Užitný vzor platí 4 roky, lze jej za poplatek dvakrát prodloužit vždy o tři roky (max. tedy 10 let). Jeho zapsání je záležitostí cca. 3 měsíců.

Průmyslové vzory: chrání vizuální vlastnosti či složku výrobku. Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let. Jde prodloužit celkem 5 krát (max. doba 25 let).

Ochranné známky: znamenají označení, které má rozlišit shodné výrobky od různých výrobců či shodné služby od odlišných subjektů působících ve službách. Ochranná známka je spojena vždy s konkrétním zbožím nebo službami, které jsou pod touto známkou poskytovány.
Ochranná známka zapsána v ČR je platná pouze na jejím území, ale lze požádat také
o mezinárodní zápis ochranné známky u světové organizace WIPO se sídlem v Ženevě.

Označení původu a zeměpisná označení: tato ochrana se používá při ochraně zboží, které má určitou kvalitu, vlastnosti spojené s pověstí, vše v návaznosti na vymezenou zeměpisnou oblast. Představují právo na užívání takového označení každému, kdo dané výrobky
ve vymezené oblasti produkuje. Slouží jako záruka pro spotřebitele

******************************************************************************************************************************************************************

Upozornění ! - Neoprávněné nárokování plateb za služby spojené s ochranou duševního vlastnictví (převzato z UPV Praha - www.upv.cz)

RTT MENDELU upozorňuje, aby pracovníci MENDELU nereagovali na nabídky firem, které nabízí služby souvsející s průmyslovými právy.

  • Ústavy a fakulty jsou adresáty nevyžádaných dopisů nebo e-mailů od firem vyžadujících platbu za služby související s průmyslovými právy. Tyto společnosti nabízejí za různé poplatky v různých měnách zveřejnění, registraci či evidenci průmyslových práv v jejich rejstřících nebo databázích vedených na Internetu. Dovolujeme si Vás upozornit, že takovéto služby nikterak nesouvisí s úředními rejstříky či databázemi vedenými Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV), Evropským patentovým úřadem (EPO) nebo Úřadem pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM), ani právní ochranou poskytovanou podle příslušných právních předpisů. Obdržíte-li dopis nebo fakturu, ověřte si prosím pečlivě zdroj a to, co je vám nabízeno. Nevyužití nabízených služeb nemá žádné právní účinky týkající se platnosti průmyslových práv.
  • Dále upozorňujeme, že poskytování odborné pomoci fyzickým a právnickým osobám ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, je podle § 2 zákona č.417/2004 Sb., o patentových zástupcích, povoláním ze zákona vyhrazeným pouze patentovým zástupcům. To znamená, že s úřadem původce a majitel průmyslového práva jedná přímo nebo je zastupován, ale pouze registrovaným patentovým zástupcem. Jejich seznam je veden Komorou patentových zástupců ČR (http://www.patzastupci.cz/).
  • Upozorňujeme, že výše uvedené úřady, vedoucí rejstříky průmyslových práv, a korespondence s nimi je prováděna univerzitou bez zprostředkovatele, prostřednictvím Referátu transferu technologií MENDELU, které spravuje průmyslové vlastnictví univerzity.
  • Máte-li jakékoli pochybnosti nebo zjistíte-li jakýkoli nový případ, konzultujte jej prosím s pracovníky Referátu transferu technologií MENDELU. Níže uvádíme několik ukázkových dopisů od firem či rejstříků, které nemají nic společného s rejstříky či oficiálními publikacemi ÚPV, EPO, OHIM nebo správou průmyslových práv MENDELU.
  • Ukázka (varování) / Bližší informace hledejte přímo na webových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví -http://upv.cz/cs/upv/aktuality/varovani/varovani-rejstriky.html

 

Důležité odkazy