Jak chránit duševní vlastnictví

 

DIAGRAM  ZDE - Ochrana duševního vlastnictví na MENDELU

 

Průmyslové právo

Průmyslovým právem rozumíme ochranu výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné vzory), předměty průmyslového výtvarnictví (průmyslové vzory), jakož i práva na označení (ochranné známky a označení původu) a v neposlední řadě také konstrukční schémata polovodičových výrobků (tzv. topografie polovodičových výrobků) a další.

Průmyslová práva chrání vynálezy, zlepšovací návrhy, průmyslové vzory a  užitné vzory . Průmyslová práva vznikají rozhodnutím příslušného správního orgánu.

článek zde.

 

Autorské pravo

Autorské právo je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“ k příslušným dílům.

Autorské právo je součástí tzv. duševního vlastnictví.

Autorské právo nechrání samotné myšlenky či ideje; chrání pouze konkrétní díla, konkrétní vyjádření takových myšlenek, dílo v objektivně vnímatelné podobě. Autorským dílem je pouze jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, dílem není námět, zpráva, informace, metoda, teorie, vzorec, graf, tabulka fyzikálních konstant, výstup počítačového programu apod. samy o sobě.

Článek zde.


Chránit duševní vlastnictví univerzity je třeba jednak kvůli hodnocení vědců a instituce v souladu s veřejným systémem financování vysokých škol (tzv. RIV body).

Ale také, a zejména proto, aby bylo možné zkomercializovat takové vynálezy a výsledky univerzitního výzkumu a vývoje, jež by mohly být užitečné pro firmy či jiné výzkumné instituce. Ty je nutné před samotným uplatněním v praxi dostatečně ochránit před konkurencí či odcizením - a k tomu slouží takové právní instrumenty, jako jsou patenty, užitné vzory, průmyslové vzory atd.

Celý proces je poměrně složitý, ale původcům nových vynálezů stačí řídit se níže uvedeným Desaterem pro původce. V případě dotazů se prosím obraťte pracovníka RTT MENDELU (zde).


Desatero pro původce

  1. Ochrana duševního vlastnictví je důležitá jak pro MENDELU tak pro vědce
  2. Ke vzniku vynálezu se vztahuje ohlašovací povinnost
  3. Výkon majetkových práv na zaměstnanecký vynález náleží univerzitě
  4. Proces ochrany a komercializace upravuje Směrnice č. 3/2012
  5. Před podáním a formálním přijetím patentové přihlášky nelze výsledky publikovat
  6. K ochraně průmyslového vlastnictví lze využít různé formy
  7. Při procesu patentování může zastupovat MENDELU výhradně konkrétní pověřená osoba
  8. Při spoulupráci s výzkumnými partnery je nutné vyjasnit práva k využití vynálezu
  9. Citlivé informace jsou na RTT MENDELU chráněny
  10. RTT MENDELU k dispozici vědcům

1. Ochrana duševního vlastnictví je důležitá jak pro MENDELU tak pro vědce

Výzkumné výsledky chráněné patentem nebo užitným vzorem je často možné nabídnout ke komerčnímu využití firmám -- jedná se pak o tzv. transfer technologií. Univerzita, ústav a původce získávají při úspěšné komercializaci finanční podíl ze získaných příjmů, ale i cenné kontakty a zpětnou vazbu z praktického uplatnění vynálezu, užitečnou pro další výzkum.


2. Ke vzniku vynálezu se vztahuje ohlašovací povinnost

Ke vzniku výzkumného výsledku, který je možné přihlásit k ochraně duševního vlastnictví, se vztahuje zákoná povinnost původce neprodleně ohlásit vznik vynálezu zaměstnavateli, tedy univerzitě. K ohlášení slouží jednoduchý a stručný formulář, který se pak předává na RTT MENDELU.

Stačí kontaktovat RTT MENDELU, ta vám formulář přinese a pomůže vyplnit.

Původce pak obdrží Potvrzení o převzetí Ohlášení původce, datované a podepsané zástupcem RTT MENDELU.


3. Výkon majetkových práv na zaměstnanecký vynález náleží univerzitě

Vynález vzniklý výzkumnou činností osoby v zaměstnaneckém poměru ze zákona patří zaměstnavateli (univerzitě). Pokud takový vynález univerzita využije ke komercializaci, původce má nárok na finanční odměnu. Pokud však zaměstnavatel do tří měsíců od ohlášení vzniku vynálezu neoznámí původci záměr využít vynález, přejde toto právo zpět na původce a ten má možnost si jej patentovat a zkomercializovat na vlastní náklady a plně ve svůj prospěch.


4. Proces ochrany a komercializace upravuje Směrnice č. 3/2012

Pravidla, povinnosti a procesy související s duševním vlastnictvím MENDELU upravuje Směrnice č. 3/2012 k ochraně a komercializaci průmyslového vlastnictví.
Po ohlášení vynálezu pracovníci RTT MENDELU zajistí ve spolupráci s původcem doplnění dalších informací o vynálezu a jeho potenciálu. Následně proběhne proces rozhodování o tom, zda univerzita vynález využije, a zda bude provedena ochrana duševního vlastnictví a komercializace. Potřebné kroky pak zajišťuje tým pracovníků RTT MENDELU.


5. Před podáním a formálním přijetím patentové přihlášky nelze výsledky publikovat

Každý vědec má právo publikovat své výzkumné výsledky. Předčasné publikování technické podstaty vynálezu by však znemožnilo udělení patentu! Patentové úřady totiž zveřejnění formou článku, diplomové práce, veřejné přednášky aj. ze zákona považují za součást stavu techniky a následně již nemohou udělit patent. Publikovat je však možné ihned po datu podání přihlášky vynálezu na úřad. 


6. K ochraně průmyslového vlastnictví lze využít různé formy

Průmyslovým vlastnictvím jsou označovány takové výsledky tvůrčí činnosti (duševní vlastnictví), které jsou nové a průmyslově / komerčně využitelné. Pro ochranu technického řešení je využíván hlavně patent (platnost až 20 let) nebo užitný vzor (platnost až 10 let). Pro ochranu designu a vnějšího vzhledu výrobků se používá průmyslový vzor (platnost až 25 let), někdy také ochranná známka (platnost může být časově neomezená), která je však využívána zejména pro ochranu grafického znázornění výrobků, služeb a obchodních názvů. Pro MENDELU je relevantní a důležitá také ochrana práv k odrůdám rostlin (platnost až 30 let).


7. Při procesu patentování může zastupovat MENDELU výhradně konkrétní pověřená osoba

Právní úkony spojené s podáním přihlášky vynálezu a zastupováním MENDELU směrem k patentovým úřadům může provádět pouze statutární zástupce (rektor), příp. jím zplnomocněná osoba. Tímto zplnomocněním disponuje prorektorka pro tvůrčí činnost MENDELU doc. Mgr. Soňa Hermanová, Ph.D. 


8. Při spoulupráci s výzkumnými partnery je nutné vyjasnit práva k využití vynálezu

V případě, že se na výzkumu podíleli mimo zaměstnanců MENDELU také zaměstnanci jiných výzkumných organizací či firem, pak jsou majetková práva spojená s výsledky výzkumu (např. vynálezu) sdílena s touto externí organizací. Proto je třeba před začátkem výzkumné spolupráce dohodnout a smluvně stanovit vztahy k výsledkům společné činnosti a poměr dělení nákladů i budoucích výnosů mezi partnery. Pokud univerzita provádí zakázkový výzkum (na VHČ) pro firmu, pak objednateli náleží sjednané výstupy - MENDELU však má a priori zájem i takto vzniklé průmyslové vlastnictví dále využívat (zejména pro patentování a např. prodej licencí dalším potenciálním zákazníkům) - pokud je to tedy možné, je třeba práva univerzity v dalším nakládání s výstupy zakázkového výzkumu dohodnout a smluvně sjednat.


9. Citlivé informace jsou na RTT chráněny

Pracovníci RTT MENDELU mají v pracovní smlouvě sjednaná přísná pravidla pro zajištění ochrany citlivých informací. Je však třeba, aby citlivé informace o nových vynálezech byly chráněny před třetími osobami i ze strany původců a dalších zaměstnanců -- zejména ve fázi před podáním přihlášky vynálezu. Jinak by mohlo dojít ke ztrátě možnosti získat patent nebo ke ztrátě konkurenční výhody při následné komercializaci.


10. RTT MENDELU k dispozici vědcům

Tým RTT MENDELU podává původcům informace a také jim pomáhá s celým procesem zajištění ochrany duševního vlastnictví. Disponuje potřebnými znalostmi i dotačními prostředky na úhradu služeb právníků a patentových zástupců - proto zajišťuje, koordinuje a kontroluje práci patentových zástupců a asistuje při přípravě potřebných smluv. Při jakýchkoliv dotazech a požadavcích kontaktujte RTT MENDELU.


 

Důležité odkazy